Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в публичното заседание на седемнадесети ноември през две хиляди двадесет и трета година в състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЦОНЕВА ЧЛЕНОВЕ: НЕВЕНА ГРОЗЕВА МАРИЯ МИТЕВА С участието на секретаря И. Петкова и в присъствието на прокурора И. Симов като разгледа докладваното от съдия Цонева наказателно дело №год. и за да се произнесе, взе предвид следното: Производството е по глава тридесет и трета НПК и е образувано по искане на осъдения Г. Г. М. за възобновяване на н. ч. д. №год. по описа на Окръжен съд – Варна (ВОС). В искането, основаващо се на чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК, се поддържа, че атакуваният съдебен акт е незаконосъобразен, тъй като извършената от първостепенния съд кумулация е непълна. Наред с това са изложени доводи за незаконосъобразност на предшестващо определение за групиране на наказанията на осъдения по предходни присъди, с което е било постановено ефективно изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание. Направено е искане за възобновяване на производството по чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, отмяна на постановеното определение №год. и за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. В съдебно заседание защитникът на осъденото лице поддържа искането по изложените в него съображения като изтъква, че вследствие на пропуска на съда да извърши пълна кумулация на наказанията се е стигнало до неяснота относно това какво наказание следва да търпи М. и каква част от определеното общо най-тежко наказание е изтърпял. Осъденият Г. М. не участва в производството пред касационната ... Прочетете още

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мая Цонева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Относно критериите за определяне на едно процесуално нарушение като "съществено".
Относно значението на скицата за законосъобразността на извършения оглед.
Относно възможността за преквалификация на деянието посредством промяна на запълващите бланкетната диспозиция правила за движение по пътищата.
Относно диференцирането на непредпазливостта като форма на вината.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мина Топузова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Върховният касационен съд на Република България, ІII НО, в публично заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди двадесет и трета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА МАРИЯ МИТЕВА при секретаря Невена Пелова и в присъствието на прокурора Даниела Машева изслуша докладваното от съдия ИВАНОВА касационно дело №г Касационното производство е образувано по жалба на подсъдимия М. Ц. Г. срещу нова въззивна присъда на Софийски градски съд №г, по ВНОХД №г, по НОХД №г в [населено място], с цел да набави имотна облага за себе си и за другиго, умишлено е подпомогнал неустановено лице, като е взел от пострадалата М. П. Л. парите, предмет на престъплението, чрез заплашване, да бъде принудена да извърши нещо, противно на волята й, а именно: да хвърли през терасата на жилището си сумата 1 000 лв, с оглед на което и на основание чл. 214, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 и чл. 54 НК, е осъден на една година „лишаване от свобода, отложено по реда на чл. 66 НК, за срок от три години, и глоба от 1 000 лв. С жалбата се релевират всички касационни основания. Изтъкват се следните аргументи: При анализа на доказателствата и доказателствените средства е допуснато съществено процесуално нарушение. Макар и да липсва надеждна доказателствена основа за осъждане на подсъдимия, въззивният съд е отменил оправдателната присъда и е постановил осъдителна такава. Осъждането е основано на показанията, депозирани от св. П., който се явява участник в инкриминираното деяние, откъдето следва, че заявеното от него носи характеристиките ... Прочетете още

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Блага Иванова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

При престъпление по чл. 255, ал. 3 НК, характеризиращо се с недокументирани продажби на над 116 000 бр. ваучери, непосочването в обстоятелствената част на обвинителния акт на всяка конкретната дата, на която ваучерите са продадени компрометира ли процесуалната съответност на обвинението?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Янкова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди двадесет и трета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛАДА ПАУНОВА ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛЕНА ПАНЕВА 2. ВЕСИСЛАВА ИВАНОВА при участието на секретаря ГАЛИНА ИВАНОВА и прокурора МАКСИМ КОЛЕВ, след като разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА н. д. №г., въз основа на закона и доказателствата по делото прие следното: Производството е по реда на глава ХХХІІІ НПК. Образувано е по искане на главния прокурор за възобновяване на производството по н. ч. д. №г. по описа на Софийски градски съд, Наказателно отделение, 31. състав. В искането се поддържа, че определението е постановено в нарушение на материалния закон и при допуснато съществено процесуално нарушение на чл. 13 и чл. 14 НПК, тоест претендират се основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 НПК. В подкрепа на заявеното е изтъкнато, че съдът не е определил правилно режима на изтърпяване на наложеното общо най-тежко наказание между групираните такива по н. о. х. д. №г. по описа на Софийския районен съд и по н. о. х. д. №г. по описа на Софийски градски съд. Сочи се, че осъденият К. Д. Б. е осъждан многократно като престъпленията, за които са групирани наказанията с атакуваното определение, са извършени след влизане в сила на предходните съдебни актове и изтърпяване на наказанията по тях. Конкретно се твърди, че деянието по н. о. х. д. №г. по описа на Софийския районен съд е извършено на 31 май 2022 г., като съдебният акт ... Прочетете още

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Блага Иванова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в съдебно заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и двадесет и трета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ПАНЕВА ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ТРИФОНОВА ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА при секретар ИЛ. РАНГЕЛОВА и в присъствието на прокурора ЛЮБЕНОВ изслуша докладваното от съдията Н. Трифонова н. д. №година и за да се произнесе, взе предвид следното: Касационното производство е образувано след постановено решение №г. по нд №г. по описа на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, с което е възобновено производство по кнд №г. по описа на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, отменено е решение №г. и делото е върнато за ново разглеждане от касационния съд. Повереникът на частния обвинител Хр. С., адв. П. акцентира на критиките, които са отправени в решението на ЕСПЧ по отношение на пропуските в законодателството ни да криминализира хомофобските подбуди като квалифициращ признак на деянието по чл. 116 НК, както и на препоръките касаещи съдебните решения. Пространно се разисква въпросът дали мотивите за извършване на конкретното деяние могат да се определят като „хулигански подбуди“. Изразява несъгласие и относно индивидуализирането на наказателната отговорност на подсъдимите при условията на чл. 55 НК. Пледира се за налагане на най-тежкото наказание на подс. Г.- доживотен затвор, а на подс. К. – 10 години лишаване от свобода. Повереникът адв. В. излага доводи, че хомофобските подбуди е следвало да се включат в хулиганските, а след като съдилищата не са ги оценили като такива, се е стигнало и до непропорционалност на наказанията. Частният обвинител – ... Прочетете още

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Надежда Трифонова-Велева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито съдебно заседание на шестнадесети октомври две хиляди двадесет и трета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ПЕТРОВ ЧЛЕНОВЕ: ВАЛЯ РУШАНОВА ХРИСТИНА МИХОВА при участието на секретаря МАРИЯНА ПЕТРОВА и прокурора ВКП Росица Славова изслуша докладваното от съдия ХРИСТИНА МИХОВА н. д. №година и за да се произнесе, взе предвид следното: Производството е образувано по постъпила касационна жалба от защитника на подсъдимата К. Г. И. срещу въззивно решение №г., постановено по в. н. о. х. д. №г. по описа на Софийски апелативен съд, НО, ІІ състав. В жалбата се излагат твърдения за наличието на касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – т. 3 НПК, като при условията на алтернативност се претендира въззивното решение да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд или да бъде намален размерът на наложеното наказание. В съдебно заседание пред ВКС защитникът поддържа жалбата и пледира за уважаването й по изложените в нея съображения. Прокурорът от Върховна касационна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба и прави искане същата да бъде оставена без уважение. Подсъдимата К. Г. И., редовно призована, не се явява в съдебното заседание. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, първо наказателно отделение, като обсъди доводите на страните и извърши проверка на атакувания въззивен съдебен акт в пределите на чл. 347, ал. 1 НПК, установи следното: С присъда №г., постановена по н. о. х. д. №г. по описа на Софийски градски съд, НО, подсъдимата К. Г. И. е ... Прочетете още

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Христина Михова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в съдебно заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и двадесет и трета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ПАНЕВА ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ТРИФОНОВА ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА при секретар ИЛ. РАНГЕЛОВА в присъствието на прокурора ЛЮБЕНОВ изслуша докладваното от съдията Н. Трифонова н. д. №година и за да се произнесе, взе предвид следното: Касационното производство е образувано по повод постъпил протест от представителя на Апелативна прокуратура- гр. Велико Търново, жалба на подсъдимите Й. М. А., С. Д. И. и Г. М. А., подадена чрез защитника им адв. Д. М., както и самостоятелна жалба на подс. Г. А. подадена чрез защитника му – адв. Б., срещу въззивно решение №г., постановено по ВНОХД №г. по описа на Апелативен съд Велико Търново. В депозирания протест се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 2 и 3 НПК, като се акцентира на явната несправедливост на наложени на тримата подсъдими наказания. Иска се отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане, за да се направи законосъобразна преценка на смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства и коригиране на несправедливо занижените наказания. В депозираната жалба на тримата подсъдими, подадена от защитника им- адв. Д. М., се сочат и трите касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, 2 и 3 НПК. Съществени процесуални нарушения според него са допуснати при осъществяване на доказателствения анализ от въззивния съд, който се определя за необективен и незаконосъобразен. Твърди се, че доказателствата са интерпретирани превратно, както и че е налице процесуална незаконосъобразност ... Прочетете още

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Надежда Трифонова-Велева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на наказателна отговорност по давност", въведете само "погасяване наказателна отговорност давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "НПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "НПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 20 000 съдебни решения на Върховния касационен съд, Наказателна колегия с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебните актове е необходимо да се абонирате за Модул "НПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Subscription Form